PRIJÍMACIE KONANIE

do praktickej školy pre školský rok 2019/2020

Kritériá prijímania, forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky

 

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch – organizačná zložka Praktická škola oznamuje uchádzačom a ich zákonným zástupcom, že prijímacia skúška sa uskutoční formou prijímacieho pohovoru. V prijímacom pohovore uchádzač preukáže záujem o zvolený odbor. Termín prijímacieho pohovoru pred prijatím  na štúdium v praktickej škole v školskom roku 2019/2020 sa bude konať dňa

 

1.kolo - 13.05.2019

2. kolo- 16.05.2019

 

Riaditeľka Praktickej školy v Topoľčanoch určila kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

-          uchádzač musí mať diagnostikované mentálne postihnutie alebo mentálne postihnutie v kombinácii s iným zdravotným postihnutím,

-          uchádzačovi jeho stupeň postihnutia neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti

-          uchádzač je schopný osvojiť si manuálne zručnosti, ktoré uplatní v chránenom pracovisku alebo v chránenom bývaní spravidla pod dohľadom

-          prijímacia komisia prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania

-          prijímacia komisia zohľadní hodnotenie správania a hodnotenie prospechu uchádzača v predmete pracovné vyučovanie a v prírodovedných predmetoch       

           v troch posledných ročníkoch špeciálnej základnej školy

-         uchádzač bude prijatý do naplnenia voľných miest v praktickej škole podľa odporúčania a poradia zostaveného prijímacou komisiou

 

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť dokumentáciu, ktorú tvorí:

  1. Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy  s vyjadrením lekára o schopnosti študovať zvolený odbor alebo praktickú školu. Vyplnenú prihlášku na štúdium doručia zákonní zástupcovia do 10.04.2019 riaditeľovi základnej školy, ZŠ ju doručí na adresu praktickej školy do  20.04.2019.
  2. Zápisný lístok na štúdium na strednej škole.
  3. Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole spolu s povinnými prílohami- psychologické vyšetrenie (s vyjadrením mentálnej úrovne) a špeciálno-pedagogické vyšetrenie.
  4. Riaditeľ praktickej školy môže pred prijímacím pohovorom vyžiadať od základnej školy správu o vyučovacích výsledkoch, schopnostiach a správaní sa žiaka.

  

Prerokované v pedagogickej rade dňa 25. 03. 2019.

 

Ing. Lýdia Ondrejková

riaditeľka školy

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.