II.PŠ - Pestovateľské práce

     Praktická škola profilovaná predmetom PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE je určená pre dievčatá aj pre chlapcov Učivo voliteľného predmetu pestovateľské práce vychádza z cieľa naučiť žiakov jednoduché práce pri pestovaní rastlín. Žiaci sa zoznamujú s rastlinami, s ich špecifickými podmienkami života a rastu, ich účelnosťou a použitím v živote. Získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti skrášľovania interiérov a exteriérov, v použití a manipulácii s chemickými prostriedkami a postrekmi pri pestovaní kvetov, ovocia a zeleniny.

     Cieľom voliteľného predmetu pestovateľské práce je naučiť žiakov jednoduché práce pri pestovaní kvetín, vonkajších rastlín, jednoročných a dvojročných rastlín, trvaliek a byliniek, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote a v domácnosti. Poznávajú najznámejšie okrasné kvety a bylinky. Úlohou je prehĺbiť u žiakov kladný vzťah k práci a prírode, poznať základné agrotechnické postupy v záhrade.

Učebný obsah predmetu je spracovaný rámcovo do tematických celkov a je zameraný na oboznámenie žiakov s jednoduchými pestovateľskými prácami v domácnosti a v záhrade, na získanie manuálnych zručností pri záhradníckych prácach a na využitie záhradníckeho náradia. Učia sa dodržiavať organizačné a bezpečnostné predpisy pri práci, zoznamujú sa s vegetačnými požiadavkami rastlín, učia sa pestovať a rozmnožovať rastliny, poznávajú  druhy a význam zeleniny, ovocia, kvetov a okrasných rastlín pre človeka.

Jednotlivé tematické celky sa prispôsobujú podľa podmienok školy a schopností žiakov.

Žiaci si osvojujú praktické a manuálne zručnosti pri konkrétnych činnostiach na školskom pozemku, v priestoroch školských dielní a v školskom skleníku.

 

Získané poznatky a zručnosti žiaci uplatnia v rodine alebo v chránenom bývaní.

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.