I.PŠ- Pomocné práce v kuchyni    

   Trieda I.PŠ je profilovaná predmetom POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI je určená pre dievčatá a chlapcov  s autizmom a PVP s MP alebo s viacnásobným postihnutím. Vzdelávací program sa v tejto triede uplatňuje individuálnym vzdelávacím programom.  Obsah vzdelávania vychádza z výchovy k zdravej životospráve, zdravému stravovaniu, oboznamuje žiakov so zásadami organizácie pracovných postupov v kuchyni. Žiaci pracujú pri osvojovaní si konkrétnych praktických zručností v školskej kuchynke. Učia sa obsluhovať pracovné nástroje a mechanické stroje, dodržiavať bezpečnosť pri práci s nimi a dodržiavať zásady hygieny.

     Cieľom voliteľného predmetu pomocné práce v kuchyni je získať zodpovednosť za zdravý spôsob života, vytvoriť si správny vzťah k stravovaniu. Nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti v oblasti stravovania, dosiahnuť samostatnosť pri sebaobslužných prácach pri príprave jednoduchých pokrmov teplej a studenej kuchyne.

Učebný obsah predmetu je spracovaný rámcovo do tematických celkov:

1. Organizácia a bezpečnosť práce v kuchyni (hygiena, organizácia v  kuchyni, plánované  nákupy).

2. Poriadok a čistota v kuchyni (používať čistiace a dezinfekčné prostriedky, triediť odpad).

3. Elektrospotrebiče v kuchyni (obsluha, údržba).

4. Pracovné pomôcky a nástroje v kuchyni (použitie, údržba).

5. Praktické zručnosti a jednoduché práce v kuchyni (Umývanie, utieranie, ukladanie riadu, príborov, pracovného náradia. Čistenie, uskladňovanie zemiakov, zeleniny, ovocia)

6. Jednoduché jedlá teplej a studenej kuchyni. (Príprava čaju, kávy, kakaa. Krájanie a natieranie chleba, pečiva, vianočky. Príprava polievok. Príprava jednoduchého občerstvenia.)

7. Kuchynský servis. (používanie, údržba)

8. Stolovanie (prestieranie)

Jednotlivé tematické celky sa prispôsobujú podľa podmienok školy a schopností žiakov.

 

Získané poznatky a zručnosti žiaci uplatnia v rodine alebo v chránenom bývaní.

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.