Praktická škola je určená pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B alebo variantu C.  Vzdelávací program  praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobslužné práce, na rôzne praktické činnosti, vrátane pomocných prác  v domácnosti. Je  to denná forma štúdia a dĺžka prípravy je 3 roky. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

 Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov.

Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika,

výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.

Odborno - praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie,

príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti - sú zamerané ako príprava na

rodinný život.

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so  zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy.

Obsah voliteľných - profilujúcich predmetov sa preberá v konkrétnej pracovnej činnosti, v konkrétnom alebo štylizovanom pracovisku, kde nacvičujú pracovné činnosti, ktoré budú potrebovať v chránenom pracovisku.

Profilujúcimi predmetmi na škole sú PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE a POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI. Pre nezručných absolventov vzdelávaných vo variante B, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, môže sa ako voliteľný premet zaviesť predmet DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI.

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.